V květnu roku 2019 byla uzavřena níže uvedená dohoda. Budeme se těšit na její plnění…
Na setkání pana starosty Pavla Bartoše a místního evangelického faráře Tomáše Cejpa v březnu 2019 byla rukoudáním uzavřena dohoda, a toto je její přibližné znění:
„Město Libčice nad Vltavou a Farní sbor Českobratrské církve evangelické deklarují ochotu společnými silami osadit věž evangelického kostela v Libčicích novým zvonem. Zvony nebyly z věže ve válkách „zrekvírovány“, jak jsme zvyklí odjinud, nikdy tam nebyly.
Místní evangelický sbor po splacení půjček za stavbu kostela nikdy na koupi zvonů nedosáhl. Za 152 let od vysvěcení kostela jsme všichni společně prošli dvěma světovými válkami a 41 lety komunismu, který plánoval církve dokonce zničit. Jsme si vědomi, že zvonice v historii sloužívaly účelům církevním i obecním (strážná i hlásná věž, pozorovatelna i hláska požárů, povodní nebo obléhání a také jako obecná časomíra) a že vznikaly a vznikají obvykle jako společné dílo celé obce.
Dohodli jsme se, že náklady poneseme společně a rozdělíme je do tří dílů: třetinu obec, třetinu evangelický sbor a třetinu se pokusíme
získat z veřejné sbírky, pro kterou evangelický sbor zřídí speciální účet. Obec svůj vklad vnese jako dotaci, zvon bude ve vlastnictví
evangelického sboru. Obec bude mít právo zvonění při vlastních slavnostních a jiných příležitostech. Evangelický sbor bude mít ale
ve věci zvonění právo veta, které ve výjimečných případech bude moci využít; pro případ, že by se někdy změnily politické poměry
a radnici ovládli například znovu komunisté (nejen oni) a chtěli zvonit třeba na oslavu svého vítězství.
Odborný dohled nad projektem a realizací, včetně výběru zvonařské dílny, bude mít pan Radek Lunga, kampanolog Jihočeské diecéze, činný také v jižním Bavorsku. Pan Lunga už Libčice navštívil a navštívil obě místní kostelní věže a změřil například výšku ladění
zvonu na katolické věži pro případné budoucí společné zvonění.
Jedná se o jeden zvon. Předpokládané náklady jsou Kč 700 000, včetně opravy částečně poškozené zvonové stolice, projektu, dopravy a stavebních úprav. Zvon by se měl jmenovat Evangelista, pokud nebude určeno jinak. Tak by mělo být toto společné dílo (opus) po 152 letech konečně korunováno svým závěrem (finis coronat), tedy dokončeno.“
V Libčicích nad Vltavou dne 8. května 2019 stvrzeno podpisem:
za město Libčice nad Vltavou – Pavel Bartoš, starosta
za FS ČCE – Tomáš Cejp, farář